Tsheltrim Zangmo

tshertrim
Designation
Asst. Engineer